Kwikstaartplein 3
2352 HS Leiderdorp
praktijk071 589 77 73
spoed071 202 03 04
info@verloskundigenleiderdorp.nl

Privacystatement


Inleiding

De website https://www.verloskundigenleiderdorp.nl wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk Leiderdorp. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe wij als praktijk omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigenpraktijk Leiderdorp

Verloskundigenpraktijk Leiderdorp is gevestigd te Leiderdorp en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 58253769 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 071 – 589 77 73. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenleiderdorp.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Verloskundigenpraktijk Leiderdorp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons aanmeldformulier op onze website en omdat je deze zelf aan ons verstrekt tijdens de controles tijdens de behandelperiode.

Hieronder wordt beschreven welke (bijzondere) persoonsgegevens wij verwerken op onze website www.verloskundingenleiderdorp.nl en het doeleinde van de persoonsgegevens. 
 

NAW-gegevens zwangere
Door de NAW-gegevens in te vullen in het aanmeldformulier weten wij wie we kunnen contacteren om de inschrijving bij onze praktijk af te ronden.

Telefoonnummer

Door een telefoonnummer in te vullen kunnen wij je contacteren om de inschrijving compleet te maken en de afspraken te plannen.

E-mailadres

Door een e-mailadres in te vullen kunnen wij de afspraakbevestiging van het counselingsgesprek (indien gewenst) en de intake naar je toe zenden. Daarbij verzenden wij voorbereidende informatie voor deze afspraken.

Burgerservicenummer (BSN)

Door het invullen van het BSN-nummer kunnen wij de je identiteit en verzekeringsgegevens (bij welke verzekering je bent aangesloten, hoe je verzekerd bent en je polisnummer) verifiëren.
Het BSN nummer is nodig voor het aanvragen van verschillende onderzoeken in de zwangerschap.

Naam verzekering en polisnummer
Door het invullen van de verzekering en polisnummer kunnen wij de verzekering verifiëren. Op deze manier kunnen wij de zorgdeclaratie indienen bij de juiste verzekeraar. De basis verloskundige zorg wordt vergoed door je zorgverzekeraar.

Naam huisarts
Door de naam van de huisarts in te vullen weten wij bij welke huisarts je onder behandeling bent.
De huisarts zal nadat wij de zorg hebben afgesloten, de zorg voor jou en jouw kind overnemen.

Menstruatiecyclus & datum positieve zwangerschapstest

Door deze gegevens in te vullen kijken wij bereken hoe lang je zwanger bent. Dit is voor ons van belang om adequate zorg te bieden en te bepalen op welk termijn wij de eerste afspraken plannen.

Aantal voorgaande zwangerschap & aantal kinderen
Door deze gegevens in te vullen kunnen wij de zorg aanpassen naar jouw (gezins)situatie. 


Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundige Prakijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundige Prakijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Medische dossiers worden, zoals wettelijk vastgelegd, 15 jaar bewaard. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundigenpraktijk Leiderdorp worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundigenpraktijk Leiderdorp en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Namelijk partijen binnen de keten (huisarts, gynaecoloog, klinisch verloskundige, verpleegkundige, kraamzorginstelling/ kraamverzorgster, verloskundige (andere praktijk indien gegevens opgevraagd dienen te worden, kinderarts, laboratorium, apotheek of JGZ) mits je daar toestemming voor geeft via ons toestemmingsformulier en per keer dat wij je gegevens willen delen om de zorg ten goede te komen. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Klikgedrag

Op de website van Verloskundigenpraktijk Leiderdorp worden algemene bezoekgegevens niet bijgehouden.

Internetsites van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden

Jouw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. Je hebt het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft je het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 25-05-2018.

Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat uw rechten zijn, vind je in ons privacyreglement hier.